Menu
EUR

Algemene voorwaarden Maessen Couture NV

ALGEMENE VOORWAARDEN MAESSEN COUTURE NV

 

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met MAESSEN COUTURE NV onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.

 2. De koper verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden.

 3. Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Hoewel MAESSEN COUTURE NV alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor duidelijke weergave- en drukfouten of weglatingen.

  Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 4. Alle producten die in de webshop worden aangeboden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden.

 5. MAESSEN COUTURE NV kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze webshop.

 6. Er is sprake van een geldige koopovereenkomst wanneer MAESSEN COUTURE NV de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn website.  MAESSEN COUTURE NV behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart de koper ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn voor zijn / haar aankoopdaad.

 7. De gekochte producten worden binnen de aangegeven termijn geleverd op het leveringsadres dat de koper opgeeft bij bestelling. De maximale leveringstermijn wordt steeds bij ieder product aangegeven. Indien de koper meerdere artikelen bestelt, dan vertrekt de levering pas indien alle artikelen voorradig zijn. Bij uitputting van de voorraad of indien een goed niet binnen de levering termijn vermeld op de website geleverd kan worden, neemt MAESSEN COUTURE NV contact op met de koper om een aanvaardbare leveringstermijn overeen te komen of om de bestelling desgevallend te annuleren. MAESSEN COUTURE NV kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor (eventuele) schade, voortkomend uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering.

 8. De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan MAESSEN COUTURE NV in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dit geval krijgt de koper het volledige bedrag terugbetaald.

 9. De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Eventuele beschadigingen dienen MAESSEN COUTURE NV gemeld te worden binnen de 5 werkdagen per aangetekend schrijven. MAESSEN COUTURE NV  behoudt zich het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien de termijn van 5 werkdagen niet gerespecteerd wordt.

 10. De koper heeft het recht om zijn/ haar bestelling binnen de 14 werkdagen te herroepen. Na het verstrijken van voormelde termijn wordt de koopovereenkomst een feit.  U mag binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Tijdens deze termijn  dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien van het herroepingsrecht gebruik gemaakt wordt, zal de koper het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan MAESSEN COUTURE NV retourneren. De klant zal in voornoemd geval zelf de kosten van de retourzending en het risico van het product tijdens het transport dragen. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal MAESSEN COUTURE NV binnen 30 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het betaalde bedrag  van de geleverde goederen retourneren of in overleg met de klant een gelijkwaardig product leveren. Het terugbetaald bedrag is gelijk aan het betaalde bedrag voor de bestelling verminderd met eventuele verzend- en transactiekosten. Het hangt van de aard van het product af of de bestelling “geopend” mag worden of niet. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling of omruilen als de bestelling is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

 11. Het is mogelijk dat de kleur van de geleverde goederen enigszins afwijkt van de kleur zoals u die eerder op uw monitor via de website heeft waargenomen. Dit kan veroorzaakt worden door meerdere factoren, bijvoorbeeld het type en de instellingen van de monitor, de lichtinval, enz. Dergelijke afwijkingen kunnen dan ook geen grond vormen voor korting, afkeuring, ontbinding, schadevergoeding, etc..

 12. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, morele en emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid is beperkt tot uw aankoopbedrag.

 13. MAESSEN COUTURE NV is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, zijnde situaties die het haar onmogelijk of erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om haar verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers van ons bedrijf of andere bedrijven, brand, telecompannes, bugs in software van derden, wateroverlast, bliksem explosies, instortingen evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.

 14.  Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en eventuele geschillen worden uitsluitend door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de koper zijn/ haar domicilie gevestigd is.

     

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €250,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »